2024 Rapport Åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon.
Åpenhetsloven er en ny lov som trådte i kraft 1. juli 2022. Den pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Bauda konsernet er omfattet av Åpenhetsloven.

Et sentralt element i Åpenhetsloven er å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Aktsomhetsvurderinger er en prosess som iverksettes for å identifisere, forebygge, redusere, stanse og dokumentere hvordan vi håndterer eventuell negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Aktsomhetsvurderingene skal utføres jevnlig, og minst en gang i året. De skal stå i forhold til virksomhetens størrelse og art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Brages Holding AS ble etablert i 2012 og eier helt eller delvis 4 forhandlervirksomheter, 2 bilskadesenter, samt en virksomhet innen bilutleie. Vår virksomhet innen bil er lokalisert i Møre og Romsdal, med Brages Bilforretning AS (Ålesund), Brages Bilutleie AS (Ålesund), Brages Bilskadesenter AS (Ålesund), Brages Bruktbil AS (Ålesund), Toyota Sunnmøre AS (Ørsta), Autoservice AS (Kristiansund) og Øyes Karosseri AS (Kristiansund/Frei). 

Totalt sysselsetter konsernet ca 80 dedikerte medarbeidere som jobber hardt for å gi våre kunder den gode servicen de fortjener, og utvikle vår drift og virksomhet. Vi har stort fokus på kundeopplevelser og har en tydelig visjon om å være «Distriktets fremste og mest respekterte leverandør av biler og servicetjenester». Gjennom Toyotas globale utviklingsprogram jobber vi målrettet for å utvikle fremtidens medarbeidere og ledere – programmene er basert på våre kjerneverdier: kontinuerlig forbedring og respekt for mennesker. 

Brages konsernet omsatte i 2023 for ca 750 MNOK og solgte ca 1.800 nye og brukte biler. Våre viktigste fagområder er innen bilsalg, mekanisk verksteddrift, skade- og lakk, klargjøring av biler, logistikk og kundeservice. Av våre medarbeidere er 80% produktive (bilsalg og ettermarked) og ca 20% administrative. I tillegg har konsernet ca 10 lærlinger i vårt eget opplæringskontor. Inkludert i administrasjon er morselskapet kompetanse innen HR, IT og økonomi.

Arbeidsplassene i Brages konsernet skal preges av mangfold, og våre medarbeidere skal gjenspeile befolkning generelt. Per mai 2024 hadde konsernet en kvinneandel på 15% fordelt både på produksjon og administrativt inkludert konsernledelse. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Brages konsernet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for sine medarbeidere ved behov. Brages Holding AS eies 100% av Espen Digernes.

Konsernet ønsker at virksomheten skal drive ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi jobber kontinuerlig med å forankre ansvarlighet i styrende dokumenter og rutiner. Vi jobber i tråd med UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP),

Slike sentrale styrende dokumenter som vi kontinuerlig jobber med for å beskrive hvordan vi fremmer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og vår verdikjede er:

 • HMS politikk
 • Personal, HMS og personvern håndbok
 • Ansettelsesprosedyrer
 • Retningslinjer for forsvarlig forretningsdrift
 • Retningslinjer for leverandører
 • Etiske retningslinjer
 1. Styret v/ styreleder har det øverste ansvaret for å godkjenne styrende dokumenter som omhandler Åpenhetsloven.
 2. Konsernsjef har det overordnede ansvaret for at arbeidet med Åpenhetsloven blir gjennomført i konsernet
 3. Adm- og økonomidirektør som sitter i konsernledelsen har ansvaret for at alle områder i konsernet etterlever
 4. Åpenhetsloven og har ansvar for koordineringen av arbeidet rundt aktsomhetsvurderinger, oppdatering av nettsider som gjelder Åpenhetsloven og menneskerettigheter, og rapportering på loven.

Alle medarbeidere i konsernet skal ha gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norske lover. Alle selskap i konsernet er omfattet av norske lover og regler, tariffavtaler, samt har vedtatt en rekke egne retningslinjer som berører temaene menneske- og arbeidstakerrettigheter. Gjennom aktivitets- og redegjørelsesplikten jobber konsern og datterselskaper aktivt med likestilling og mot diskriminering og er en del av vårt arbeid for å reduser risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettighetene.

Brages konsernet skal vurdere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i tilknytning til egen virksomhet, hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere defineres i denne sammenheng som alle som leverer varer og tjenester til konsernet uten å være en del av leverandørkjeden. I våre risikovurderinger har konsernet fokusert på de områdene vi mener vi kan utgjøre en reell forskjell. Vi har valgt å definere alle våre leverandører og samarbeidspartnere i disse 5 risikokategorier:

 • Importør
 • Forhandler
 • Eiendom
 • Konsern
 • Annet

I henhold til vår risikovurdering har vi avdekket at vi har størst risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter i bransjene renhold, transport og ekstern klargjøring. Akkurat som alle medarbeidere i konsernet skal ha gode arbeidsforhold i tråd med menneskerettighetene og norske lover, forventer vi det samme hos våre leverandører og forretningspartnere.

Felles for våre leverandører er at de er norske selskaper i Norge og vi har foretatt aktsomhetsvurderinger av alle våre leverandører og deres underleverandører. Vi kartlegger og risikovurderer faktiske og mulige risikoer for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeden eller forretningspartnere. Vi har sendt ut spørreskjema til våre leverandører innenfor bransjene renhold, transport og ekstern klargjøring.

Vi har påbegynt gjennomgang inngåtte avtaler for å se på vår evne til å påvirke, og leverandørenes påvirkning på vår drift. Leverandørene er vurdert for risiko for brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandørene har enten tilgjengeliggjort informasjon på sine nettsider, eller besvart spørsmål direkte fra oss via utsendt kartleggingsskjema. Vi har sortert leverandørene etter risikokategorier og risikoområder. Basert på vår risikovurdering har vi valgt å sende ut kartleggingsskjema til følgende bransjer:

 • Renhold
 • Kosmetisk klargjøring / dekkhotell / bilutleie
 • Transport

Vi har per i dag ikke identifisert noen brudd på menneskerettighetene i vår kontrollerte verdikjede inkludert underleverandører.

Det er avdekket lav risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter internt i konsernet. Vi er underlagt lover- og tariffavtaler og oppdaterte rutiner for håndtering av varsler er på plass i vårt elektroniske varslingssystem dersom brudd likevel skulle oppstå.

Vi oppfatter også at det er lav risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom vår leverandørkjede. Vi er fortsatt i en tidlig fase i kartleggingen, men har hittil ikke avdekket brudd.

Brages konsernet skal jobbe med leverandørene på fire områder fremover:

 1. Leverandører som oppgir mangelfull informasjon
 2. Leverandører som opererer i bransjer med forhøyet risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 3. Nye virksomheter vi vurderer/ønsker å inngå en avtale med

Vi skal bygge kunnskap gjennom opplæring og dialog med våre leverandører slik at vi øker oppmerksomheten og bevisstheten rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette for at leverandører og samarbeidspartnere skal forstå hvorfor dette temaet er så viktig for oss, hvilke krav vi stiller og hvilke forventninger vi har til våre leverandører samt at vi ønsker dialog om forbedring. 

Viktigheten av dette er allerede lagt til grunn av FN, ILO, OECD og norske myndigheter.Ved inngåelse av avtaler med nye leverandører vil vi foreta en aktsomhetsvurdering før avtaleinngåelse, og sette krav i samsvar med våre retningslinjer for forsvarlig forretningsadferd og retningslinjer for leverandører. Fremover vil vi kreve at samtlige leverandører kan dokumentere hvordan de jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som du ikke finner svar på i dokumentene over, kan du ta kontakt med oss via kontaktskjema og merke med «åpenhetsloven».

Henvendelsen din vil ble besvart i henhold til gjeldende frister, senest innen 3 uker.